Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους ηλικίας 25 έως 29 ετών

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους ηλικίας 25 έως 29 ετών». Το πρόγραμμα αφορά 30.000 ανέργους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών (απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), οι οποίοι θα καταρτιστούν, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα και θα εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 15/09/2014 11:59 μ.μ.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 450 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης - α΄ φάση και 250 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης - β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής.
Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων εδώ…