Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Θέση Πρακτικής Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet, Αθήνα

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet προκηρύσσει 1 θέση πρακτικής άσκησης Ειδικού Πληροφορικής διάρκειας 3 μηνών (15 Σεπτεμβρίου–15 Δεκεμβρίου 2014) με δυνατότητα ανανέωσης. Προθεσμία υποβολής αίτησης: 15/07/2014.
Καθήκοντα:
  • Ενημέρωση της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet
  • Διαμόρφωση φωτογραφιών
  • Επεξεργασία video για την ιστοσελίδα του Κέντρου
  • Παροχή τεχνικής βοήθειας σε θέματα πληροφορικής
  • Απαραίτητη η παρουσία στο Κέντρο 10 ώρες την εβδομάδα
  • Δυνατότητα παροχής απομακρυσμένης εργασίας και υποστήριξης
Απαραίτητα προσόντα:
  • Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου (γίνονται δεκτοί και οι επί πτυχίω φοιτητές/σπουδαστές ΙΕΚ κλπ)
  • Άριστη γνώση διαχείρισης και υποστήριξης Η/Υ, εφαρμογών internet, καλή γνώση html, άριστη διαχείριση CMS (Joomla και TYPO3 απαραίτητα), γνώσεις διαχείρισης δικτύων, δικτυακών συσκευών κλπ
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα συνεκτιμηθεί
Στο τέλος της τρίμηνης πρακτικής άσκησης, χορηγείται βεβαίωση προϋπηρεσίας. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης είναι άμισθες.
Για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι απαραίτητη η αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος συνοδευόμενου από την αίτηση συμμετοχής (βλ. παρακάτω). Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/νση: jmcenter-athens@pspa.uoa.gr μέχρι και την Τρίτη 15/7/2014.