Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Κατάρτιση και απασχόληση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών, ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, Διοίκησης μονάδων Υγείας και Μαιευτικής σε θέματα μεταρρυθμίσεων για την υγεία και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας.

Αντικείμενο:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών (σε θέματα όπως πρωτόκολλα και διαδικασίες, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονικός φάκελος  ασθενούς, διπλογραφικό σύστημα, νομοθεσία δημοσίων προμηθειών – εφαρμογές, διοικητικός - οικονομικός έλεγχος μονάδων υγείας κλπ.)
  • Πρακτική άσκηση (με πλήρη μισθό) σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ (Δημόσια Νοσοκομεία) διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.
  • Συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη από τους παρόχους κατάρτισης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων (ηλεκτρονικά):
μέχρι 28 Ιουλίου 2014 και ώρα 24:00.

Πληροφορίες:

Υποβολή Αίτησης:
http://www.voucher.gov.gr/program-group/action/pid/16/paction/application_from