Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Θέσεις Εργασίας στην Exelixis Software

Η Exelixis Software αναζητά άτομα για τη θέση του Συμβούλου Μηχανογράφησης και τη θέση του Παραμετροποιητή Μηχανογραφικών Λύσεων. Επισημαίνεται ότι στην εταιρεία απασχολούνται μεταπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Σύμβουλος Μηχανογράφησης (Software Consultant)
Αρμοδιότητες:
 • Εντοπισμός και ανάλυση αναγκών στις λειτουργίες και διαδικασίες των επιχειρήσεων.
 • Παρουσίαση ανάλογων ως προς τις ανάγκες της επιχείρησης μηχανογραφικών λύσεων.
 • Σύνταξη τεχνικών – οικονομικών μελετών, επίτευξη συμφωνιών.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε υφιστάμενο πελατολόγιο.
Προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ από σχολές Διοίκησης επιχειρήσεων, Marketing, Οικονομικών ή εμπειρία / προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον δύο χρόνια.
 • Άριστη γνώση Microsoft office.
 • Γνώση Αγγλικών.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Θα ληφθεί υπόψη  γνώση hardware, software, βασικών IT θεμάτων.
 • Ικανότητα παροχής επαρκών και απλοποιημένων επεξηγήσεων τόσο προφορικά όσο και γραπτά.
 • Ικανότητα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων στηριγμένη σε πελατοκεντρική φιλοσοφία.
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου.
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα.
 • Ικανότητα συλλογής και ερμηνείας πληροφοριών.
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες.

Παραμετροποιητής Μηχανογραφικών Λύσεων (Software Developer)
Αρμοδιότητες:
 • Συγγραφή κώδικα για την υλοποίηση προτεινόμενης ανάλυσης
 • Έλεγχος συμβατότητας μεταξύ προτεινόμενης λύσης και σχεδιασμού πληροφοριακού συστήματος.
 • Πιλοτική λειτουργία πληροφοριακού συστήματος πριν την παράδοση της λύσης για εγκατάσταση
 • Διαχείριση βάσεων δεδομένων
Προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών   ή συναφούς τομέα
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση: SQL, Visual Basic, C#, Report Designers, .Net Frameworks (C#, ASP, VB)
 • Γνώση άριστα του MS Office
 • Γνώση Αγγλικών
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
 • Κατανόηση εμπιστευτικών θεμάτων και προστασίας δεδομένων 
Οι υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης σε διακριτό σημείο, στην διεύθυνση hrm@exelixis-software.gr.
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.