Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

18 προσλήψεις στη ΔΕΗ, Διεύθυνση Πληροφορικής

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, που εδρεύει στην Αθήνα, για τις θέσεις που ακολουθούν:

  • 2 ΠΕ Προγραμματιστών Η/Υ
  • 2 TΕ Προγραμματιστών Η/Υ
  • 1 ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ
  • 4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Βοηθοί Ραδιοτεχνίτες)
  • 5 ΔΕ Χειριστών Η/Υ
  • 1 ΔΕ Οδηγών
  • 3 ΥΕ Εργάτες/τριες
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ, Διεύθυνση Πληροφορικής, 3ης Σεπτεμβρίου 105-107, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Διοικητικού και Οικονομικού υπόψη κας Μίχου Παρασκευής ή κας Μπαρτσώκα Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 210 8206115).
Υποβολή Αιτήσεων : 05.06.2014 – 14.06.2014

Πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ…