Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Θέσεις βοηθού διοίκησης και βοηθού υπαλλήλου οικονομικών, Δουβλίνο, Ιρλανδία

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), με έδρα το Δουβλίνο (Ιρλανδία), προτίθεται να προσλάβει άτομα για τις θέσεις του βοηθού διοίκησης και του βοηθού υπαλλήλου οικονομικών.
Οι βοηθοί διοίκησης παρέχουν γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στις διάφορες υπηρεσίες του Eurofound.
Ανάλογα με τον τομέα διορισμού, τα καθήκοντα της θέσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν κάποιο ή το σύνολο των εξής καθηκόντων:
-παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στη σχετική μονάδα,
-διαχείριση εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, προσωπικών συναντήσεων κ.λπ.,
-δακτυλογράφηση επιστολών, εκθέσεων, εγγράφων κ.λπ.,
-υποστήριξη στη διαχείριση σχεδίων, προϋπολογισμών, προσκλήσεων υποβολής προσφορών, ανάθεσης συμβάσεων, προετοιμασίας εκθέσεων, παρουσιάσεων κ.λπ.,
-προετοιμασία και οργάνωση αποστολών (επαγγελματικών ταξιδιών), συνεδριάσεων και συνεντεύξεων,
-διατήρηση βάσεων δεδομένων,
-τήρηση ημερολογίων και διασφάλιση της τήρησης των προθεσμιών,
-διαχείριση έντυπων και ηλεκτρονικών εγγράφων,
-συνδρομή στην προετοιμασία των προϋπολογισμών,
-επεξεργασία χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και πράξεων του προϋπολογισμού,
-λοιπά καθήκοντα και αρμοδιότητες που ενδεχομένως ανατεθούν. Στον διαγωνισμό επιτρέπεται η συμμετοχή υποψηφίων οι οποίοι:
-είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ολοκληρώσει κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιούμενο από δίπλωμα που δίνει πρόσβαση σε σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
-διαθέτουν τουλάχιστον τριετή σχετική επαγγελματική πείρα,
-διαθέτουν πολύ καλή γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
-διαθέτουν ικανότητα διαχείρισης της διοικητικής και καθημερινής εργασίας και γνωρίζουν καλά τον υποστηρικτικό χαρακτήρα των καθηκόντων τους,
-διαθέτουν πολύ καλές δεξιότητες ΤΠ,
-διαθέτουν πείρα στις χρηματοπιστωτικές διαδικασίες και στις διαδικασίες του προϋπολογισμού (για τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για τη θέση του βοηθού υπαλλήλου οικονομικών).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ...  και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ...