Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Χορήγηση Υποτροφιών, Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.)

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του Ε.Κ. «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει συνολικά έξι (6) υποτρόφους (μεταδιδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές) στις ακόλουθες περιοχές και τύπους υποτροφίας:

  1. Ανάκτηση και Αναπαράσταση μη παραδοσιακών δεδομένων
  2. Ολοκλήρωση παραδοσιακών και μη δεδομένων, πλοήγηση και αναζήτηση
  3. Contextualization και εξατομίκευση περιεχομένου και παρουσίασης της πληροφορίας
  4. Ροές εργασίας σε προσωποκεντρικά Συνεργατικά Πληροφοριακά Συστήματα
Δεύτερη Προκήρυξη (2 θέσεις)
  1. Προχωρημένες τεχνικές συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από τον Παγκόσμιο Ιστό και Κοινωνικά Δίκτυα
  2. Επιστημονικές Βάσεις Δεδομένων
Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: 29 Ιουνίου 2012